Verzenden en retourneren

 

Klik HIER om naar www.ontspannenzwangerenbevallen.com te gaan

 

Downloads

De verzending van een download is gratis. Na ontvangst van het volledige factuurbedrag ontvangt je een e-mail met daarin de link naar de bestelde download(s). Wanneer je op de link klikt kan je de download(s) direct op je computer downloaden en opslaan. Je kunt de downloads vervolgens vanaf je computer overzetten op je Smartphone, mp3 speler, iPad of iPod.


Fysieke producten

De verzendkosten zijn:

1) Nederland pakketten € 5,50 

2) België pakketten € 7,50 


Je bestelling zonder verzendkosten ontvangen ?


 • In Nederland, bij een bestelling van € 65 en hoger 
 • In België, bij een bestelling vanaf € 75 en hoger 

 


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten


 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Reclames dienen binnen acht dagen per email ([email protected]) in ons bezit te zijn, terwijl de goederen waarop de reclame betrekking heeft, te onzer beschikking gehouden moeten worden. Uit hygiënische en veiligheids-overwegingen kunnen wij géén geopende retourgoederen accepteren. Een klacht of reclame schort de verplichting tot betaling niet op.
 • Bij schade, geleden door (het gebruik van) een of meerdere van onze produkten, beperken wij ons uitdrukkelijk in onze maximale aansprakelijkheid tot het vergoeden van ten hoogste het aankoopbedrag van betreffende produkten.
 • Wederpartij vrijwaart TDC voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de wederpartij.
 • Behoudens een eventuele fabrieks en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Wij garanderen dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.
 • Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.
 • Indien een produkt toch ondeugdelijk of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging. In overleg met de leverancier dient de afnemer het geopende product zo veel mogelijk intact binnen de daar voor gestelde termijn retour te sturen. Tenzij wij er voor kiezen om het factuurbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.
 • Na aankoop en betaling van een download, alsmede door de mogelijkheid van het voor aankoop kunnen beluisteren van een download, is er voor de koper geen bedenktijd en doet deze actief afstand van zijn/haar recht tot herroeping. 

Elke garantieverplichting vervalt, wanneer afnemer het verrichte of geleverde:

 1. wijzigt of laat wijzigen;
 2. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
 3. op onoordeelkundige wijze zoals het voldoen aan de verplichting genoemd onder artikel 9 lid 3 heeft behandeld en/of onderhouden, waaronder tevens wordt verstaan al wat volgens branchegebruik als zodanig wordt aangemerkt.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping


 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, dan zal de ondernemer het totale bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht


 1. Als de consument niet over een herroepingsrecht beschikt kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen zoals voedingssupplementen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor audio- en video-opnamen (downloads en USB's)
 7. waarvan de verzegeling is verbroken
 
 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »